bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:\"Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży\"


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych została wybrana - zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp - oferta firmy:

Mroczkowski Krzysztof PUH
Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI
18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 37
z ceną brutto 279.654,31 złotych

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert nie odrzuconych ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru (cena - waga 100%) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację.

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Liczba punktów w kryterium najniższa cena brutto
1 „DROŻĘCKI” Marek Drożęcki
Konopki Jabłoń 9
18 – 300 Zambrów
93 pkt
2 Mroczkowski Krzysztof
Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI
18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 37
100 pkt
Opublikował: Leszek Samluk
Publikacja dnia: 20.11.2013
Podpisał: Leszek Samluk
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 711